. , 1-2 1-2 . 1-2 the 1-2 , . . 1-2 .

. 1-2 1-2 1-2 . . . . , .

. 1--2 1-2 1-2 . 1-2 . . 1-2 .

Responses to 1-2

  1. John Says:

    1-2 . 1-2 . .

  2. Alex Says:

    1-2 .

  3. Albert Says:

    1-2 . .

  4. -